Vnitřní oznamovací systém

Vnitřní oznamovací systém je provozován dle §21 odst. 6 písm. b) zákona č. 253/2008Sb. (dále jen AML Zákon) a dle zákona č. 171/2023Sb. (dále jen Zákon o ochraně oznamovatelů).

Oznámení o porušení povinností dle AML Zákona a další oznámení ve smyslu §2 odst. 1 zákona o ochraně oznamovatelů lze podat následovně:

    • Emailem s předmětem na adresu: protiva@danejednoduse.cz
    • Telefonicky na číslo: +420 777 310 414
    • Osobně Ing. Martinu Protivovi (po předchozí emailové nebo telefonické domluvě)

Oznámení je oprávněn učinit pouze zaměstnanec a osoba, která je pro Ing. Martina Protivu činná jinak než v základním pracovněprávním vztahu, a to i anonymně.

Je zajištěna ochranu totožnosti oznamovatele a ochrana před případnými odvetnými opatřeními vedenými vůči oznamovateli a dalším osobám, kterým tato ochrana náleží podle zákona o ochraně oznamovatelů.

Ochrana před odvetným opatřením nenáleží osobě, která učinila oznámení, aniž měla oprávněné důvody se domnívat, že se zakládá na pravdivých informacích. Podáním vědomě nepravdivého oznámení se taková osoba dopustí přestupku, za nějž lze uložit pokutu do 50 000 Kč.

Oznamovatel bere na vědomí, že Ing. Martin Protiva bude shromažďovat, uchovávat a zpracovávat osobní údaje oznamovatele uvedené v jeho oznámení. Právním důvodem zpracování osobních údajů je plnění zákonem stanovené povinnosti.

Oznámení o porušení povinností dle AML zákona a oznámení o porušení zákona o ochraně oznamovatelů je možné podat Komoře daňových poradců České republiky. Toto oznámení nelze podat Ministerstvu spravedlnosti.

Ostatní oznámení ve smyslu § 2 odst. 1 zákona o ochraně oznamovatelů, které se netýká porušení povinností dle AML zákona nebo zákona o ochraně oznamovatelů, je možné podat Ministerstvu spravedlnosti.